KONYA İLİ ALTINEKİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 28.09.2017 TARİH VE 26 SAYILI TOPLANTI KARARI GEREĞİ                1 ADET YARDIMCI HİZMETLİ ( şoför)  PERSONEL ALIMI İLANI
 
Altınekin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personelinin “Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ile  “Yardımcı Hizmet Görevlisi” ünvanlı  personel olmak üzere ( 6 ay süre ile 1 adet personel istihdam edilecektir.
 
1-ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3- 18 yaşını bitirmiş olmak.35 yaşından gün almamış olmak.
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”
6- Kamu haklarından mahrum olmamak.
7- Adli sicil ve arşiv kaydı bulunmamak.
8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engeli bulunmamak.
9- Başvuru tarihi itibariyle askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak.
10-En az Lise mezunu olmak.
11-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
12-İlan tarihi itibariyle bir yıldır Altınekin de ikamet ediyor olmak.
 
2-DİĞER HUSUSLAR
 
1- Sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimi ve pozisyonda istihdam edildiğinden, devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle ( eş durumu, sağlık vb. ) nakil talebinde bulunamaz.
 
3-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
 
Aşağıda istenen belgelerin başvuru tarihi (02.10.2017 ve 09.10.2017) mesai bitimine kadar bizzat SYD Vakfımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru yapan adaylardan istenilen belgelerin asılları istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecek ve eksik evrağı olan başvuru kabul edilmeyecektir.
1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu. ( Vakıftan tedarik edilecektir )
2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti.
3-( T.C. kimlik numaralı ) Nüfus cüzdanı  fotokopisi.
4-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği ve oturum belgesi.
5-2 adet vesikalık fotoğraf.( son 3 ay içerisinde çekilmiş )
6-Askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge.
7-Ehliyet Fotokopisi.
8-Adli sicil belgesi.
9-Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişi.
 
 
 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
 
1-Altınekin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 3 kişilik Mülakat Komisyonu tarafından, yardımcı hizmetler personeli alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların söz konusu pozisyon için uygunluğu incelenecektir.
2-Mülakat Komisyonu tarafından puan sıralaması yapılarak 1 asıl 1 yedek olmak üzere 2 aday Mütevelli Heyetine sunulacaktır.
3-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu ( Mülakatı kazanandan mülakat sonrası istenecektir.)
4-Seçilen asıl adayın verilen süre içerisinde görevine başlamaması yada aranılan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda sözleşmesi iptal edilip yerine yedek adayla sözleşme yapılacaktır.
5-Mülakat Komisyonu başvuru yapan adaylar hakkında verilecek görevi yapıp yapamayacağına dair kanaat kullanmakta serbesttir.
6-Mülakat sonucunda işe alınacak aday Altınekin Kaymakamlığı web sitesinde http://www.altinekin.gov.tr/ duyurulacak olup kişiye ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
7-Mülakat sonucunda eşit puan alan adaylar arasında yaşı küçük olan asıl aday diğeri yedek aday olarak belirlenecektir..
8-Mülakat sonucunda işe alınan aday 6 ay  süresince Belirli iş sözleşmesi ile çalıştırılacaktır.
9-Vakfımız Mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
 
     
MÜRACAAT TARİHİ YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
Müracaat Tarihi:02.10.2017/09.10.2017
Mülakat tarihi ve mülakata girmeye elverişli adayların listesi Altınekin Kaymakamlığı web sitesinde  yayınlanacaktır. Bunun dışında herhangi bir bilgilendirme yöntemi olmayacaktır.
Müracaat Yeri: Altınekin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Ölmez Mah. Hastane Cad. No:31/G Altınekin KONYA
Tel: 0332 631 21 89  
 
 
 
 
                                                                                                                              Hülya YAVUZ
                                                                                                                              Kaymakam
                                                                                                                              (Vakıf Başkanı)